ELIQUIDE/France              Knoks Katana                 50PG/VG50

katana